کلاه‌قارچان

رده‌ای از قارچ‌های کلاه‌دار

کلاه‌قارچان (نام علمی: Agaricomycetes) نام یک رده از زیرشاخه قارچ‌های کلاه‌دار است.

کلاه‌قارچان
کلاه‌قارچان، Agaricomycetes
رده‌بندی علمی
فرمانرو: قارچ
رده: Agaricomycetes

درخت تبارزایی

ویرایش

[۱]

بازیدیومیکوتا (outgroup)

کلاه‌قارچان

قارچ‌های کانثارلال

Sebacinales

گوش‌قارچ‌سانان

Stereopsidales

قارچ‌های گندو

فندقی‌قارچ‌سانان

Hysterangiales

Gomphales

گندوقارچ‌سانان

Trechisporales

زبرپرده‌سانان

Thelephorales

تاقچه‌ای‌قارچ‌سانان

Corticiales

Jaapiales

Gloeophyllales

تیغه‌تردسانان

Agaricomycetidae

قارچ‌های تیغک‌دار

قلنبه‌قارچ‌سانان

Amylocorticiales

Lepidostromatales

Atheliales

منابع

ویرایش
  1. Hibbett D, Bauer R, Binder M, Giachini AJ, Hosaka K, Justo A, Larsson E, Larsson K-H, Lawrey JD, Miettinen O, Nagy LG, Nilsson RH, Weiss M, Thorn RG (2014). "Agaricomycetes". In McLaughlin DJ, Spatafora JW (eds.). Systematics and Evolution. The Mycota: A Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research. Vol. 7A (2nd ed.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 373–429. doi:10.1007/978-3-642-55318-9_14. ISBN 978-3-642-55317-2.

پیوند به بیرون

ویرایش