کموتاکسی (Chemotaxis) حرکت یک موجود زنده تک سلولی یا یک سلول در جانداران پرسلولی تحت تأثیر تحریکات شیمیائی محیط است. مثلاً باکتریها به سمت محیط دارای گلوکز بیشتر حرکت کرده و از سموم مانند فنل دور می‌شوند (کموتاکسی منفی).

این واژه در پزشکی انسانی اغلب به معنی حرکت ماکروفاژها و نوتروفیلها به محل آنتی ژن تحت تأثیر عوامل التهابی مانند سیستم کمپلمان است. در موجودات پرسلولی به برخی از سایر فرایندها مانند حرکت اسپرم به سمت تخمک نیز کموتاکسی گفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

سیستم کمپلمان

منابعویرایش

  • فرهنگ دورلند

جستارهای وابستهویرایش