باز کردن منو اصلی

ویژگی ترکیبات کمپلکسویرایش

تعداد اتم‌های فلز و لیگاند در این ترکیبات متنوع است.

پیشینهویرایش

اولین بار آلفرد ورنر ساختمان این ترکیبات را پیشنهاد کرد.

اهمیت ترکیبات کمپلکسویرایش

اهمیت این ترکیبات در شیمی به قدری است که در همه مباحث شیمی از جمله در مبحث سنتز ترکیبات آلی نیز وارد شده‌اند. بررسی انرژی تشکیل پیوندها در این ترکیبات از مباحث شیمی فیزیک است.

ساختمان ترکیبات کمپلکسویرایش

ساختمان الکترونی این ترکیبات بستگی به نوع فلزها و آنیون‌های تشکیل دهنده آنها دارد و می‌توان با بررسی ساختار الکترونی اتم‌ها آن را تعیین کرد. نوع فلز و نیز نوع دو یا چند آنیون، مولکول خنثی و لیگاند که در این ترکیبات وجود دارد ساختمان آنها را تعیین می‌کند.

منابعویرایش

  • Basic Inorganic Chemistry, 3rd Edition by F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, and Paul L. Gaus- Wiley press- 1994- U.S.A

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش