کمپلکس شیمیایی

ترکیبات کمپلکس به دسته‌ای از ترکیبات در شیمی معدنی گفته می‌شود که دارای فلز و لیگاند باشند.

ویژگی ترکیبات کمپلکس

ویرایش

تعداد اتم‌های فلز و لیگاند در این ترکیبات متنوع است.

پیشینه

ویرایش

نخستین بار آلفرد ورنر ساختمان این ترکیبات را پیشنهاد کرد.

اهمیت ترکیبات کمپلکس

ویرایش

اهمیت ترکیبات کمپلکس در شیمی به قدری است که در همهٔ مباحث شیمی از جمله در مبحث سنتز ترکیبات آلی نیز وارد شده‌اند. بررسی انرژی تشکیل پیوندها در این ترکیبات از مباحث شیمی‌فیزیک است.

ساختمان ترکیبات کمپلکس

ویرایش

ساختمان الکترونی این ترکیبات بستگی به نوع فلزها و آنیون‌های تشکیل‌دهندهٔ آن‌ها دارد و می‌توان با بررسی ساختار الکترونی اتم‌ها آن را تعیین کرد. نوع فلز و نیز نوع دو یا چند آنیون، مولکول خنثی و لیگاند که در این ترکیبات وجود دارد ساختمان آن‌ها را تعیین می‌کند.

منابع

ویرایش
  • Basic Inorganic Chemistry, 3rd Edition by F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, and Paul L. Gaus- Wiley press- 1994- U.S.A

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش