کورهٔ اصطخر از نظر وسعت از همهٔ ولایات دیگر فارس بزرگتر بود و شمال و شمال شرقی آن خطّه را شامل می‌شد.[۱] شهرهایی مانند اصطخر، یزد، میبد و نایین جزء کورهٔ اصطخر بودند. مرکز این کوره در دورهٔ قبل از اسلام شهر اصطخر بود و بعد از اسلام نیز تا زمانی که اصطخر اهمیتی داشت، مرکز این کوره محسوب می‌شد. همچنین شهرک‌هایی مانند آباده، اقلید، بیضا و یزد خواست جزء این کوره به حساب می‌آمدند.[۲]

تقسیمات ایالت فارس ویرایش

ایالت فارس از دورهٔ قبل از اسلام به پنج خوره (کوره) تقسیم شده‌بود. این پنج کوره که در دوره بعد از اسلام نیز برقرار بودند عبارتند از:


پانویس ویرایش

  1. جغرافیای تاریخی فارس، ص ۳۹
  2. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۸
  3. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۶

منابع ویرایش

  • حکیم، محمد تقی خان (۱۳۶۶گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی
  • شواتس، پاول (۱۳۷۲جغرافیای تاریخی فارس، ترجمهٔ جهانداری کیکاوس، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نهچیری، عبدالحسین (۱۳۷۰جغرافیای تاریخی شهرها، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی