کیفرخواست همان ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود.

تقاضای دادسرا از محکمهٔ جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربارهٔ متهم، کیفرخواست نامیده می‌شود.

تاریخچهویرایش

مندرجات کیفرخواستویرایش

  1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد یا بی‌سواد بودن، مجرد یا متأهل بودن؛
  2. نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد؛
  3. نوع اتهام
  4. دلائل اتهام
  5. تاریخ و محل وقوع جرم
  6. موارد قانونی مورد استناد
  7. سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

منابعویرایش

  1. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۰، ج۱، ص ۱۵۰.
  2. شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۴۶۶.