متر مکعب

(تغییرمسیر از کیلومتر مکعب)

متر مکعب با نماد m۳ یکای حجم در سیستم متریک است که دقیقاً برابر است با هزار لیتر یا 1,000,000 سانتی‌متر مکعب است و تقریباً ۲۶۴٫۱۷ گالون .

متر مکعب
Metre-cube-beton-p1040192.jpg
One cubic metre of بتن (representing the world annual production per inhabitant).
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیریدستگاه بین‌المللی یکاها
یکایحجم
نشانm³ یا ㎥ 
(نمایشگر تولید سرانه سالانه بتن در جهان).]]

کیلولیتر معادل آن است. هر یک متر مکعب فضایی است که یک مکعب به ابعاد ۱*۱*۱ متر اشغال می‌کند. و هر لیتر برابر با حجم یک مکعب به ضلع ۱۰ است

منابعویرایش