لیتر

از یکاهای حجم

لیتر (به انگلیسی: Liter, Litre) یکای حجم که برابر است با یک‌هزارم متر مکعب یا هزار سانتیمتر مکعب. یک لیتر حجمی برابر با 10cm×10cm×10cm را اشغال می‌کند.
هر لیتر تقریباً برابر است با یک کیلوگرم آب ۴ درجهٔ سانتیگراد در فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه، و ۱۰۰۰ لیتر ۱ متر مکعب است.

لیتر
pic
یک لیتر برابر با حجم یک
مکعب با اضلاعِ ۱۰ cm است.
سامانه‌های اندازه‌گیریس آی
یکایحجم
نشانl یا L[۱]
در یکای اصلی اس‌آی:۱ L = ۱۰ متر۳

برابر با یک دسی‌متر مکعب است. 1dm3=1lit 1cm3=1cc

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), p. 124, ISBN 92-822-2213-6
  • Show, E. : Hydrology, Dover inc, New York, 1970