گروه پوانکاره گروه ایزومتری‌های فضازمان مینکوفسکی است. گروه پوانکاره که یکی گروه لی غیر آبلی با ده مولد است در واقع گروه تبدیلات لورنتس به علاوهٔ جابجایی در فضا-زمان است؛ بنابراین ده مولد آن شامل سه مولد برای دوران (حول سه محور فضا)، سه مولد برای خیز لورنتس (در سه راستای فضا) — تا اینجا شش مولد گروه لورنتس — و چهار مولد برای جابجایی در فضا-زمان (سه مولد برای جابجایی در فضا و یک مولد برای جابجایی در زمان) است.

گروه پوانکاره در فیزیک نظری دارای اهمیت بسیار است.