گروه ۱۰ جدول تناوبی

گروه → ۱۰
↓ دوره
۴ 28
 Ni 
۵ 46
 Pd
۶ 78
 Pt 
۷ 110
 Ds 

یک عنصر گروه ۱۰ به یکی از عناصر گروه دهم جدول تناوبی گفته می‌شود که شامل فلزات واسطه نیکل (Niپالادیوم (Pdپلاتین (Pt) و دورمشتادیوم (Ds) است.

منابع

ویرایش