گرگسار شاهنامه

گرگسار در شاهنامه از پهلوانان تورانی است که در سپاه ارجاسب در جنگ با ایرانیان شرکت داشت.

گرگسار
اطلاعات کلی
نامگرگسار
منصبسردار
ملیتتوران
شناخته شدهراهنمای هفت خان اسفندیار

پس از گریختن ارجاسب، اسفندیار گرگسار را اسیر کرده و به شرط آنکه مسیر رویین دژ را به او نشان دهد؛ جانش را به او می بخشد. و بدین ترتیب داستان هفتخان اسفندیار به راهنمایی گرگسار آغاز می شود.

سخنگوی دهقان چو بنهاد خوانیکی داستان راند از هفت خوان
ز رویین دژ و کار اسفندیارز راه و از آموزش گرگسار

فردوسی

گرگسار که طی سفر همراه اسفندیار است، در هر خوان آرزو می کند اسفندیار از پا در آید ولی این اتفاق نمی افتد. سرانجام گرگسار به دست اسفندیار کشته شد.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه فردوسی، پیرایش دکتر جلال خالقی مطلق، تهران ۱۳۹۴، نشر سخن،