گل‌سان‌زیان

رده‌ای از مرجانیان

گُل‌سان‌زیان یا رده آنتوزوآ، پولیپ‌های دریایی به شکل گل هستند و به اندازه‌های کوچک یا بزرگ یافت می‌شوند. بافت و ترکیب آنها نسبتاً محکم است و به علت وضع مری و دیواره‌های داخلی آن به تقارن دو شعاعی، تمایل دارند. همگی به شکل پولیپ هستند که معمولاً بر روی تخته‌سنگ‌ها ثابت می‌باشند و هیچ نوع تغییر محل نمی‌دهند. گاهی جدا و منفرد زندگی می‌کنند ولی غالباً کلنی‌های بزرگ درست می‌کنند. این جانوران در آب‌های گرم سطحی فراوان هستند ولی بعضی در آنها در دریاهای قطبی ساکن هستند و گونه‌های مختلف از خطوط جزر و مد تا اعماق ۵۳۰۰ متری یافت می‌شوند. رده آنتوزوآ کنیداریاهای کاملاً دریایی بوده که منحصراً به صورت پولیپ مشاهده می‌شوند.

گل‌سان‌زیان
Scheibenanemonen (Actinodiscus spec).jpg
مرجان‌های سنگی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: گزنده‌تباران
رده: گل‌سان‌زیان
اهرن‌برگ، ۱۸۳۱

زیررده‌ها و راسته‌هاویرایش

رده آنتوزوآ به دو زیر رده تقسیم می‌شود:

  • زیررده آلسیوناریا Alcyonaria یا اکتاکورالیا(Octacoralia) یا مرجان‌های هشت‌تیغه‌ای.
  • زیررده زوآنتاریا (zoantariaZoantaria) زیر رده زوآنتاریا نام دیگر آن مرجان‌های سنگی می‌باشد. دارای اسکلت آهکی می‌باشند. اسکلت یک پولیپ تنها یا هر یک از افراد کلنی را «کورالیت»(Corallite) و اسکلت یک مجموعه کلنی را «کورالوم»(Corallum) می‌نامند.

زیررده زوآنتاریا به سه راسته تقسیم می‌شود: * راسته روگوزا(Rugosa) یا تتراکورال‌ها (Tetracorales) یا مرجان‌های چهار تیغه‌ای.

 شش‌مرجانیان 

شقایق دریایی

مرجان سیاه

Corallimorpharia

مرجان‌های سنگی

فرش‌مرجان‌سانان

 هشت‌مرجانیان 

مرجان نرم

Helioporacea

قلم دریایی

 خانه‌شکوفه‌سانان 

Penicilaria

Spirularia

پانویسویرایش

  1. Tabulata
  2. Scleractinia
  3. Hexacorales