گل‌سان‌زیان

رده‌ای از مرجانیان
گل‌سان‌زیان
Scheibenanemonen (Actinodiscus spec).jpg
مرجان‌های سنگی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: گزنده‌تباران
رده: گل‌سان‌زیان
اهرن‌برگ، ۱۸۳۱

گُل‌سان‌زیان یا رده آنتوزوآ، پولیپ‌های دریایی به شکل گل هستند و به اندازه‌های کوچک یا بزرگ یافت می‌شوند. بافت و ترکیب آنها نسبتاً محکم است و به علت وضع مری و دیواره‌های داخلی آن به تقارن دو شعاعی، تمایل دارند. همگی به شکل پولیپ هستند که معمولاً بر روی تخته‌سنگ‌ها ثابت می‌باشند و هیچ نوع تغییر محل نمی‌دهند. گاهی جدا و منفرد زندگی می‌کنند ولی غالباً کلنی‌های بزرگ درست می‌کنند. این جانوران در آب‌های گرم سطحی فراوان هستند ولی بعضی در آنها در دریاهای قطبی ساکن هستند و گونه‌های مختلف از خطوط جزر و مد تا اعماق ۵۳۰۰ متری یافت می‌شوند. رده آنتوزوآ کنیداریاهای کاملاً دریایی بوده که منحصراً به صورت پولیپ مشاهده می‌شوند.

زیررده‌ها و راسته‌هاویرایش

رده آنتوزوآ به دو زیر رده تقسیم می‌شود:

  • زیررده آلسیوناریا Alcyonaria یا اکتاکورالیا(Octacoralia) یا مرجان‌های هشت‌تیغه‌ای.
  • زیررده زوآنتاریا (zoantariaZoantaria) زیر رده زوآنتاریا نام دیگر آن مرجان‌های سنگی می‌باشد. دارای اسکلت آهکی می‌باشند. اسکلت یک پولیپ تنها یا هر یک از افراد کلنی را «کورالیت»(Corallite) و اسکلت یک مجموعه کلنی را «کورالوم»(Corallum) می‌نامند.

زیررده زوآنتاریا به سه راسته تقسیم می‌شود: * راسته روگوزا(Rugosa) یا تتراکورال‌ها (Tetracorales) یا مرجان‌های چهار تیغه‌ای.

 شش‌مرجانیان 


شقایق دریاییمرجان سیاهCorallimorphariaمرجان‌های سنگیفرش‌مرجان‌سانان
 هشت‌مرجانیان 

مرجان نرمHelioporaceaقلم دریایی خانه‌شکوفه‌سانان 

PenicilariaSpirulariaپانویسویرایش

  1. Tabulata
  2. Scleractinia
  3. Hexacorales