باز کردن منو اصلی

فهرست چیزهایی که به افتخار کارل فریدریش گاوس نامگذاری شده‌است

(تغییرمسیر از گوسی)