گوگجه سلطان قاجار

گوگجه سلطان قاجار از امرای قزلباش طایفه قاجار دوره شاه طهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. وی همچنین در مقطعی للگی اسماعیل میرزا را بر عهده داشت.[۱]

پانویسویرایش

  1. شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، منوچهر پارسادوست، ۱۴

منابعویرایش

  • منوچهر پارسادوست (۱۳۸۱شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، تهران: شرکت سهامی انتشار، شابک ۹۶۴۳۲۵۱۰۶۳