۱۲، سال دوازدهم در گاهشماری هجری قمری است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۹ ۱۰ ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ۱۴ ۱۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش