دهه ۶۲۰ (پیش از میلاد)

دهه
(تغییرمسیر از ۶۲۳ (پیش از میلاد))

دهه ۶۲۰ (پیش از میلاد) ۶۲مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰ 

سال: ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان