۶۳۰ (قمری)

۶۳۰ (قمری)، ششصد و سیمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم اکتبر سال ۱۲۳۲ میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰ 

سال: ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش