۶۴ (پیش از میلاد)

رویدادهاویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "64 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=64_BC&oldid=213684318 (accessed June 16, 2008).