آنتیوخوس سیزدهم

آنتیوخوس سیزدهم یکی از واپسین شاهان سلوکی بود. او پسر آنتیوخوس دهم از همسر بطلمیوسی‌اش کلئوپاترا سلن بود. مادرش میان سال‌های ۹۲-۸۵ (پیش از میلاد) نیابت پادشاهی پسر را داشت. کمی پس از چیرگی تیگران یکم شاه ارمنستان بر سوریه در ۸۳ پیش از میلاد او به رم سفر کرد تا پادشاهی پسرانش را بر مصر باستان به رومیان بپذیراند، ولی در این راه ناکام ماند. میان سال‌های ۷۵-۷۳ قبل از میلاد اینان تنها در جایگاه پادشاهان بومی سوریه شناخته می‌شدند. سرانجام کلئوپاترا سلن به دست تیگران افتاد و کشته شد، ولی اندکی پس از آن که پومپی توانست تیگران را شکست دهد، مردمان انطاکیه آنتیوخوس سیزدهم را به شاهی برداشتند و در سال ۶۹ پیش از میلاد، لوسیوس لوکولوس پذیرفت که او پادشاه سوریه باشد.

آنتیوخوس سیزدهم فیلادلفوس
آسیاتیکوس
Tetradrachm of Antiochos XIII, with Zeus Nikephoros on the reverse, minted at Antioch.[۱]
پادشاه امپراتوری سلوکی
(پادشاه سوریه)
حکومت۶۹–۶۴ پیش از (پادشاهی دست نشانده بدست پومپه)
پیش ازکلئوپاترا سلن و سلوکوس ششم
جانشینفیلیپ دوم سلوکی
زادهنامشخص
درگذشته۶۴ پیش از میلاد
خاندانسلوکیان
پدرآنتیوخوس دهم
مادرکلئوپاترا سلن

در ۶۴ پیش از میلاد پومپی او را برکنار کرد و سپس او به دست فرماندهی عرب به نام شمشگرام کشته شد. مرگ او را پایان کار سلوکیان می‌دانند، ولی پس از او چندی هم فیلیپ دوم به زندگانی این دولت افزود.

منابع ویرایش

  1. Oliver D. Hoover, Handbook of Syrian Coins: Royal and Civic Issues, Fourth to First Centuries BC [The Handbook of Greek Coinage Series, Volume 9], Lancaster/London, Classical Numismatic Group, 2009, p. 279.

Wikipedia contributors, "Antiochus XIII Asiaticus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiochus_XIII_Asiaticus&oldid=186922032 (accessed April 29, 2008).