دهه ۷۸۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۷۸۸ (پیش از میلاد))

دهه ۷۸۰ (پیش از میلاد) ۷۸مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰ 

سال: ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳

رویدادهاویرایش

درگذشتگانویرایش