۸۳ (قمری)، هشتاد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم فوریه سال ۷۰۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰ 

سال: ۸۰ ۸۱ ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ ۸۵ ۸۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش