سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
دوونین پیشین لوخکووین → پس از آن
سیلورین پریدولی ۴۱۹٬۲–۴۲۳٬۰
لودلوو لودفوردین ۴۲۳٬۰–۴۲۵٬۶
گورستین ۴۲۵٬۶–۴۲۷٬۴
ونلاک هومرین ۴۲۷٬۴–۴۳۰٬۵
شینوودین ۴۳۰٬۵–۴۳۳٬۴
لاندووری تلیچین ۴۳۳٬۴–۴۳۸٬۵
آئرونین ۴۳۸٬۵–۴۴۰٬۸
رودانین ۴۴۰٬۸–۴۴۳٬۴
اردویسین پسین هیرنانتین → پیش از آن

آئرونین (انگلیسی: Aeronian‎) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک عصر از دور لاندووری از دوره سیلورین از دوران دیرینه‌زیستی از ابردوران پیدازیستی است که بازه زمانی ۱٫۲ ± ۴۴۰٫۸ تا ۱٫۱ ± ۴۳۸٫۵ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد.

آئرونین در ستون چینه‌شناسی پس از عصر رودانین و پیش از تلیچین جای دارد.

منابعویرایش