آدورفرازگرد (آذرفرازگرد) برادر شاپور دوم و اردشیر دوم و فرزند هرمز دوم، شاهنشاهان ساسانی بود. او تحت فرمان برادرش، بر بخش‌های جنوبی استان اربایستان فرمان راند.

منابعویرایش