آرامگاه‌ها و معابد نیکو

آرامگاه‌ها و معابد نیکّو (Nikko، 日光) که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد شامل ۱۰۳ ساختمان یا بنا و مجموعه‌های طبیعی اطراف آن است و در نیکو، منطقه توچیگی در ژاپن قرار دارد . این ساختمان‌ها وابسته به دو معبد شینتو ( معبد فوتاراسان و توشو-گو ) و یک معبد بودائی ( رینو-جی ) هستند . از میان این ۱۰۳ ساختمان ، ۹ تای آنها به عنوان گنجینه‌های ملی ژاپن برگزیده و ۹۴ تای باقی‌مانده به عنوان دارایی‌های مهم فرهنگی این کشور شناخته شدند . در سال ۱۹۹۹ این اماکن به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدند .[۱]

آرامگاه‌ها و معابد نیکو
میراث جهانی یونسکو
Nikko toshogu shrine.jpg
مکانژاپن ژاپن
معیار ثبتفرهنگی: i, iv, vi
شمارهٔ ثبت۹۱۳
تاریخ ثبت۱۹۹۹

مکان هاویرایش

آرامگاه فوتاراسانویرایش

نام سخنان سال نگاره
Honden Main building enshrining the three deities of the Futarasan shrine. ۱۶۱۹  
Karamon Gate in front of the Honden. ۱۶۰۳early دوره ادو
Wakimon Gate of the Sukibe. ۱۶۰۳early دوره ادو
Sukibe Roofed wall enclosing the Honden. ۱۶۰۳early دوره ادو  
Haiden Worship hall. ۱۶۴۵  
توری Copper torii marking the entrance to the shrine. ۱۷۹۹  
Shinkyō Wooden arched bridge. ۱۹۰۴  
Betsugū Taki-no-o-jinja Honden Building enshrining Tagorihime no Mikoto. ۱۷۱۳
Betsugū Taki-no-o-jinja Karamon Gate of the Betsugū Taki-no-o-jinja Honden. ۱۷۴۰
Betsugū Taki-no-o-jinja Haiden Worship hall. ۱۷۱۳c. ۱۷۱۳
Betsugū Taki-no-o-jinja Rōmon Gate to the Betsugū Taki-no-o-jinja. ۱۶۹۷
Betsugū Taki-no-o-jinja توری (۳ structures) Stone torii at the approach to the Betsugū Taki-no-o-jinja marking the sacred area. ۱۶۹۶، ۱۷۷۹
Betsugū Hongū-jinja Honden Building enshrining Ajisukitakahikone no Mikoto. ۱۶۸۵  
Betsugū Hongū-jinja Karamon Gate in front of the Betsugū Hongū-jinja Honden. ۱۶۸۵c. ۱۶۸۵
Betsugū Hongū-jinja Sukibe Roofed wall enclosing the Betsugū Hongū-jinja Honden. ۱۶۸۵c. ۱۶۸۵  
Betsugū Hongū-jinja Haiden Worship hall. ۱۶۸۵
Betsugū Hongū-jinja توری Stone torii at the approach to the Betsugū Hongū-jinja marking the sacred area. ۱۸۰۰
Shin-yosha Storehouse for می‌کوشی, portable shrines. ۱۶۴۱  
Daikokuden Building enshrining Ōkuninushi no Mikoto. ۱۷۴۵  
Massha Mitomo-jinja Honden Building enshrining Sukunabikona no Mikoto. ۱۷۵۱c. ۱۷۵۱–۱۷۶۱  
Massha Hie-jinja Honden Building enshrining Ōyamakui no Mikoto. ۱۶۴۸c. ۱۶۴۸–۱۶۵۱  

توشو گوویرایش

نام سخنان سال نگاره
Honden, Ishinoma, Haiden Honden: Building enshrining the deified image of توکوگاوا ایه‌یاسو, Tōshō Daigongen.
Ishinoma: Chamber connecting Honden and Haiden.
Haiden: Worship hall.
۱۶۳۶  
Shōmen Karamon Gate in front of Haiden. Third gate. ۱۶۳۶  
Haimen Karamon Gate behind Honden. ۱۶۳۶
Tōzai Sukibe Roofed wall enclosing Honden, Ishinoma and Haiden. ۱۶۳۶  
Yōmeimon Two-storied gate. Second gate. ۱۶۳۶  
Tōzai Kairō and Kugurimon Roofed cloisters enclosing shrine buildings. ۱۶۳۶  
Kamishamusho Building for شینتو services. ۱۶۳۶
Kaguraden Building for the Kagura ritual. ۱۶۰۳early دوره ادو  
Shin-yosha Storehouse for می‌کوشی, portable shrines. ۱۶۳۶  
Shōrō Belfry ۱۶۳۶
Korō Storehouse for drums. ۱۶۳۶
Honjidō Building enshrining Yakushi, the healing Buddha. ۱۶۳۶
Kyōzō Storehouse for sutras. ۱۶۳۶  
Kamijinko Storehouse. ۱۶۰۳early دوره ادو  
Nakajinko Storehouse. ۱۶۰۳early دوره ادو  
Shimojinko Storehouse. ۱۶۰۳early دوره ادو  
Mizuya Stone building sheltering the water basin. ۱۶۳۶  
Shinkyū Stable for sacred horses. ۱۶۳۶  
Omotemon First gate. ۱۶۳۶  
Gojūnotō Five-storied pagoda. ۱۸۱۸  
Ishidorii Stone توری at front approach. ۱۶۱۸  
Sakashitamon Gate at the entrance to the Okusha. ۱۶۳۶
Okusha Hōtō Building enshrining the remains of توکوگاوا ایه‌یاسو. ۱۶۸۳  
Okusha Karamon Gate in front of the Hōtō. ۱۶۵۰
Okusha Ishitamagaki Stonewall enclosing the Okusha. ۱۶۰۳early دوره ادو
Okusha Haiden Worship hall. ۱۶۳۶
Okusha Dōjinko Treasure storehouse. ۱۶۵۴
Okusha Torii Copper توری at the front approach to the Okusha. ۱۶۸۳c. ۱۶۸۳
Okusha Sekisaku Stone fence along the front approach. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kariden Honden, Ainoma, Haiden Honden: Building enshrining the deified image of توکوگاوا ایه‌یاسو, Tōshō Daigongen in case of repair works on the main Honden.

Ainoma: Building connecting the Honden and Haiden.
Haiden: Worship hall.
۱۶۳۹
Kariden Karamon Gate in front of the Kariden Honden. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kariden Sukibe Roofed wall enclosing the Kariden Honden. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kariden Wakimon Gate of the Kariden Sukibe. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kariden Torii Copper توری at the front approach to the Kariden Honden. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kariden Shōrō Belfry. ۱۶۰۳early دوره ادو
Otabisho Honden Building used in the Togyosai festival. ۱۶۸۵
Otabisho Haiden Worship hall used in the Togyosai festival. ۱۶۸۵c. ۱۶۸۵
Otabisho Shinsenjo Building where sacred food is prepared during the Togyosai festival. ۱۶۸۵c. ۱۶۸۵
Kyūokusha Karamon Stone gate of the Kyūokusha. Reconstructed in a new location after destruction in an earthquake. ۱۶۴۱
Kyūokusha Torii توری of the Kyūokusha. Reconstructed in a new location after destruction in an earthquake. ۱۶۴۱

رینو جیویرایش

سال سخنان سال نگاره
Hon-dō (Sanbutsudō) Buddha hall. ۱۶۴۷  
Sōrintō Copper sutra repository tower. ۱۶۴۳
Hombō Omotemon Front gate of the Hombō. ۱۷۰۰mid دوره ادو
Kaizandō Founder's hall dedicated to the priest Shōdō. ۱۷۲۰c. ۱۷۲۰
Jōgyōdō Buddha hall enshrining آمیداگرایی. ۱۶۴۹
Hokkedō Buddha hall enshrining گوتاما بودا. ۱۶۴۹
Jōgyōdō Hokkedō Watarirō Roofed corridor between Hokkedō and Watarirō. ۱۶۴۹
Jigendō Byōdō Building enshrining the remains of the priest Tenkai. ۱۶۰۳early دوره ادو
Jigendō Haiden Building for worshipping Jigendō. ۱۶۴۹
Jigendō Kyōzō Storehouse for documents collected by the priest Tenkai. ۱۶۰۳early دوره ادو
Jigendō Shōrō Belfry. ۱۶۰۳early دوره ادو
Jigendō Amidadō Buddha hall enshrining آمیداگرایی. ۱۶۰۳early دوره ادو
Kodamadō Buddha hall enshrining Kodama. ۱۶۰۳early دوره ادو
Gohōtendō Buddha hall enshrining Bishamonten, Benzaiten and دایککوتن. ۱۶۱۵c. ۱۶۱۵–۱۶۲۳
Kannondō Buddha hall enshrining Kanzeon Bosatsu (اولوکیتشوره Kṣitigarbha). ۱۶۸۵
Sanjūnotō Three-storied پاگودا. ۱۶۸۵
معبد ریننو (Taiyū-in Reibyō): Honden, Ainoma and Haiden Honden: Building enshrining Taiyū-in, the deified image of توکوگاوا ایه‌میتسو.
Ainoma: Chamber connecting the Honden and Haiden.
Haiden: Worship hall.
۱۶۵۳  
 
Taiyū-in Reibyō Karamon Gate in front of the Taiyū-in Reibyō. ۱۶۵۳  
Taiyū-in Reibyō Mizugaki Roofed wall enclosing the Taiyū-in Reibyō Honden and other structures. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Wakamon Gate of the Taiyū-in Reibyō Mizugaki. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Gokūsho Building used for preparing sacred food. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Gokūsho Watarirō Roofed corridor between the Honden and Gokūsho. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Yashamon Third gate. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Yashamon Sayū Kairō Roofed corridors on both sides of the Yashamon. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Shōrō Belfry. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Korō Storehouse for drums. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Nitemmon Second gate. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Saijō Lavatory for ritual use. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Mizuya Stone column building sheltering the water basin. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Hōko Storehouse. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Niōmon First gate. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Kōkamon Gate at the entrance to the Taiyū-in Reibyō Oku-in. ۱۶۵۳  
Taiyū-in Reibyō Dōzutsumi Hōzō Copper-plated storehouse. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Oku-in Hōtō Building enshrining the remains of توکوگاوا ایه‌میتسو. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Oku-in Inukimon Copper gate in front of the Hōtō. ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Oku-in Haiden Worship hall ۱۶۵۳
Taiyū-in Reibyō Bettōsho Ryūkō-in Management building for Taiyū-in. ۱۷۰۰mid دوره ادو

منابعویرایش

  1. «فهرست میراث جهانی یونسکو، آرامگاه‌ها و معابد نی کو». دریافت‌شده در ۲۳-۰۹-۲۰۱۱. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)