آسترکی یکی ازطوایف هفت‌لنگ ایل بختیاری و دورکی باب می باشد که از 9 تیره تشکیل شده است.

زیستگاه طایفه آسترکی

 1. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
 2. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان الیگودرز و شهرستان دورود در استان لرستان می باشد.
 3. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان فریدون‌شهر ذر استان اصفهان می باشد.
 4. زیستگاه قشلاقی طایفه آسترکی در شهرستان لالی و شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان می باشد.

تیره های طایفه آسترکی

 1. بهرامسری
 2. دهدار
 3. کاهد
 4. مهمدوند
 5. خراج
 6. سلار
 7. اسوند
 8. گاهیوند
 9. چهاربری

منابع

آزادخان احمدی