آسترکی یکی ازطوایف هفت‌لنگ ایل بختیاری و دورکی باب می باشد که از 9 تیره تشکیل شده است.

زیستگاه طایفه آسترکی

 1. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
 2. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان الیگودرز و شهرستان دورود در استان لرستان می باشد.
 3. زیستگاه ییلاقی طایفه آسترکی در شهرستان فریدون‌شهر ذر استان اصفهان می باشد.
 4. زیستگاه قشلاقی طایفه آسترکی در شهرستان لالی و شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان می باشد.

تیره های طایفه آسترکی

 1. بهرامسری
 2. دهدار
 3. کاهد
 4. مهمدوند
 5. خراج
 6. سلار
 7. اسوند
 8. گاهیوند
 9. چهاربری

منابع