آستیکه و ناستیکه

در هندوئیسم، مکتب‌ها و مؤمنان این دین سنتاً به دو دسته آستیکه (وداباور، (به سانسکریت: आस्तिक)) و ناستیکه (وداناباور، (به سانسکریت: नास्तिक)) دسته‌بندی می‌شوند.

آن گروه که وداها (متون مقدس هند باستان) را به عنوان متون اصلی دینی خود می‌پذیرد، صاحب‌اختیاری برهمن‌ها (روحانیون هندو) را قبول دارد، و قبول دارد که جامعه از چهار طبقه سنتی تشکیل شده، آستیکه نامیده می‌شود. گروهی که این امور را نمی‌پذیرد ناستیکه نامیده می‌شود.

بر این اساس، گروه وداباور عبارتند از:

گروه وداناباور نیز عبارتند از:

ادیان جین‌باوری و بوداگرایی نیز وداناباور هستند.

منابعویرایش