آنتیوخوس هشتم پادشاه سلوکی و پسر دیمتریوس دوم بود. او را با لقب‌های اِپیفانس(=تجلی خداوند)، کالی‌نیکوس(=فاتح درخشان)، فیلومتور(=مادردوست) و گروپوس(=کَج‌بینی) خوانده‌اند.

آنتیوخوس هشتم
سکه آنتیوخوس هشتم
پادشاه امپراتوری سلوکی (سلطنت مشترک)
پادشاه سوریه (سلطنت مشترک)
سلطنت۱۲۵–۱۲۱/۱۲۳ پیش از میلاد (همراه با مادرش کلئوپاترا تئا به صورت مشترکانه حکمفرامایی کردند)
۱۲۱/۱۲۳ پیش از میلاد–۹۶ پیش از میلاد(همراه با برادرش آنتیوخوس نهم)
تاج‌گذاری۱۲۵ پیش از میلاد
پیشینکلئوپاترا تئا, سلوکوس پنجم
جانشینسلوکوس ششم
زادهنامشخص
درگذشته۹۶ پیش از میلاد
همسر(ان)تریفنا
کلئوپاترا سلن
فرزند(ان)سلوکوس ششم
آنتیوخوس یازدهم
فیلیپ یکم
دیمتریوس سوم
آنتیوخوس دوازدهم
لائودیس ملکه کوماژن
خاندانخاندان سلوکی
پدردیمتریوس دوم
مادرکلئوپاترا تئا
سکهٔ آنتیوخوس هشتم، پش سکه تصویری از زئوس و این جملهٔ یونانی است:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΦΙΛΟΜΗΤΟΡΟΣ (شاه آنتیوخوس فیلوممتور)
سکه کلئوپاترا تئا و انتخیوس هفتم به عنوان فرمانروایان مشترک سلوکی

او به‌طور مشترک همراه کلئوپاترا تئا در بازهٔ زمانی میان مرگ آنتیوخوس هفتم و بازگشت دیمتریوس دوم بر سر کار بر تخت شاهی نشستن ولی در ۱۲۹ که دیمتریوس به انطاکیه بازگشت مادرش کلئوپاترا تئا او را کنارگذاشت و به تنهای سلطنت کرد ولی پسرش را مثل پسر بزرگترش سلوکوس پنجم نکشت. در ۱۲۵ آنگاه که مادرش-کلئوپاترا تئا- برادر بزرگتر آنتیوخوس هشتم-سلوکوس پنجم- را کشت، آنتیوخوس به همراه مادرش باز تاج‌گذاری کرد. پس از اینکه آنتیوخوس در ۱۲۳ الکساندر دوم را شکست داد مادرش کوشید تا با بادهٔ زهرآگین او را بکشد، ولی آنتیوخوس که به شناخت و پژوهش دربارهٔ زهرها دلبستگی داشت به مادر بدگمان شد و وی را واداشت تا خود باده را سربکشد بدین سان ملکه فرمانروا کلئوپاترا تئا به وسیله زهر خود کشته شد.

آنتیوخوس هشتم با یک شاهدخت بطلمیوسی به نام تریفنا پیمان زناشویی بست، ولی در ۱۱۶ نابرادر و پسرعمویش آنتیوخوس نهم از تبعید بازگشت و جنگ خانگی آغاز شد. داستان بدین‌گونه بود که خواهر ناتنی تریفنا - کلئوپاترا - همسر آنتیوخوس نهم بود. وی را به دستور تریفنا در میان یک نمایش درام در نیایشگاه دافنه در بیرون انطاکیه کشتند، و به کین او آنتیوخوس نهم هم تریفنا را کشت. میان دو برادر جنگ درگرفت و سرانجام سوریه را این دو به دو پاره بخش‌کردند. تا اینکه در ۹۶ آنتیوخوس هشتم به دست وزیرش هراکلئون کشته‌شد.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Antiochus VIII Grypus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiochus_VIII_Grypus&oldid=198494456 (accessed April 28, 2008).