بیان حرکات در طب

(تغییرمسیر از ابداکسیون)

حرکات اندام‌ها و مفاصل در طب با واژگانی خاص بیان می‌شوند؛ مانند:

Body Movements I.jpg

۱. خم‌شدن یا فلِکسیون (flexion)، مانند خم‌شدن به جلو هنگام رکوع (فلِکسیونِ ستون فقرات)، یا مانند خم‌کردن زانو هنگام نشستن دوزانو (فلِکسیونِ زانو).

۲. باز شدن یا اِکستانسیون (extension)، مانند صاف‌کردن زانو هنگام ایستادن (اِکستانسیونِ زانو)

۳. چرخیدن یا روتاسیون (روتاسیونِ خارجی و داخلی) (rotation)، مانند آنکه پاشنهٔ پاها را به هم چسبانیم و نوک پا را دور کنیم (چرخش خارجی مفصل زانو)

۴. اَبدوکسیون (abduction) دورکردن اندام از محور بدن

۵. اَدوکسیون (adduction) نزدیک‌کردن اندام به محور بدن

۶. سوپیناسیون (supination) مانند چرخش ساعد به خارج

۷. پروناسیون (pronation) مانند چرخش ساعد به داخل

۸. الواسیون (Elevation)(بالا کشیدن کمربند شانه )

۹. دِپرِسیون (depression)(پایین کشیدن کمربند شانه ای)

۱۰. اَنوِرسیون (inversion)، عمل اَنوِرسیون یا اینوِرژن هنگامی روی می‌دهد که بخواهیم سطح خارجی کف پا و انگشت کوچک پا را به زمین فشار دهیم. در این حالت، کف پاها به‌اصطلاح به سمت هم نگاه می‌کنند.

۱۱. اِوِرسیون (eversion) عمل اورشن هنگامی روی می‌دهد که بخواهیم سطح داخلی کف پا و مثلاً انگشت شست را به زمین فشار دهیم، در این حالت کف پا به سمت خارج نگاه می‌کند.

۱۲. اُپوزیسیون (opposition)

Body Movements II.jpg

انواع فلِکسیون

عمل پلانتار فلکسیون هنگامی روی می‌دهد که مثلاً بخواهیم با پا پدال گاز را فشار دهیم. برعکسِ این عمل (فشردن پاشنهٔ پا به زمین و بالابردن انگشتان پا) را دورسی فلکسیون پا می‌نامند.

در دست نیز خم‌کردن دست از مچ به‌نحوی‌که کف دست به ساعد نزدیک شود را پالمار فلکسیون، و برعکس آن را دورسال فلکسیون می‌نامند.

حرکات مفصل ران

حرکات مفصل ران در سه صفحه آناتومیکی عبارتنداز:

میزان حداکثر دامنهٔ حرکتیِ طبیعی مفصل ران در جهات مختلف:

جستارهای وابسته

منابع