باز کردن منو اصلی

اثر برق مالشی نوعی الکتریسیته تماسی است که در آن ماده ای خاص در تماس با ماده ای دیگر باردار می شود.

مدارهای هم پیوند برق مالشیویرایش

منابعویرایش