احمد میرزا معین‌الدوله

احمد میرزا معین‌الدوله (زاده ۱۲۳۴ – درگذشته ۱۳۱۰ قمری) شاهزاده قاجار، پسر دهم عباس میرزا و برادر تنی خسرو میرزا، جهانگیر میرزا و مصطفی‌قلی میرزا بود. مادر این چهار برادر دختر یارمحمدبیگ از خوانین طایفه ترکمن آذربایجان بود.

احمد میرزا معین‌الدوله
حاکم گلپایگان، کمره و خوانسار
حاکم مازندران
زادهاحمد میرزا
آرامگاه
حرم امام رضا، مشهد
فرزند(ان)کامران میرزا محتشم‌الملک
ابوالفتح میرزا
اکبر میرزا معین‌الدوله
علینقی میرزا
تیمور میرزا
گوهر ملک خانم محترم‌السلطنه
دودمانقاجار
پدرعباس میرزا
مادردختر یارمحمدبیگ ترکمان

پس از درگذشت فتحعلی‌شاه، احمد میرزا که در آن زمان شانزده سال بیشتر نداشت به همراه برادرانش به دستور محمد شاه زندانی شده و به قلعه اردبیل فرستاد شد. در آنجا چشمان خسرو میرزا و جهانگیر میرزا را کور کردند. این اقدامات با تاکید قائم مقام فراهانی صورت می‌گرفت که نگران بود آنان در آذربایجان علیه شاه جدید دست به شورش زنند. پس از قتل قائم مقام، محمدشاه هر چهار برادر را از زندان آزاد کرده و آنان با مقرری مختصری از جانب دولت روانه تویسرکان و ملایر شدند. تا آن که در سلطنت ناصرالدین‌شاه احمد میرزا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و ابتدا به حکومت گلپایگان، کمره و خوانسار رسید. سپس حاکم مازندران شد و در ۱۲۷۵ قمری برای بار دوم به حکومت گلپایگان، کمره و خوانسار رسید.

او در سال ۱۳۱۰ قمری در مشهد درگذشت.

منابع ویرایش

  • عضد الدوله، احمد (شاهزاده) (۱۳۵۵تاریخ عضدی، تهران: انتشارات بابک