تفاوت یا فاصله بین دو رنگ یک معیار متمایز در علم رنگ است. اینگونه می توانیم کمیتی که قبلاً فقط باید توصیف میشد را اندازه گیری کنیم. اندازه گیری این خواص اهمیت زیادی برای کسانی است که در این حوزه کار می کنند، دارد. تعاریف رایج، استفاده از فاصله اقلیدس در یک فضای رنگی مستقل از دستگاه را می دهد.

اقلیدس ویرایش

CIELAB ΔE ویرایش

CIE76 ویرایش

CIE94 ویرایش

(CMC l: c (1984 ویرایش

تلورانس ویرایش

همچنین نگاه کنید ویرایش

پانویسها و منابع ویرایش

خواندن بیشتر ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش