اردوکشی مصطفی‌پاشا به قفقاز

اردوکشی مصطفی‌پاشا به قفقاز (۱۵۷۸) گسیل نیروهای نظامی به فرماندهیِ لَـله مصطفی‌پاشا، سردار امپراطوری عثمانی، به منطقهٔ قفقاز در سال ۱۵۷۸ میلادی بود. این جنگ، که بعداً منجر به نبرد چلدر شد، بخشی از جنگ‌های صفویان و عثمانی در سال‌های بین ۱۵۷۸ تا ۱۵۹۰ است. مراد سوم، اوضاع ایران را ضعیف ارزیابی کرد و پیمان آماسیه را که در زمان جدش، سلیمان قانونی (سلیمان یکم)، میان ایران و عثمانی منعقد شده‌بود و چندین سال معتبر بود زیر پا گذاشت و به پاشایانی که در ولایات شرقیِ عثمانی و در جوار سرحدات ایران حکومت داشتند دستور اعزام نیرو به قفقاز را داد و به تحریک طویل محمد پاشا صوقلی، وزیر اعظم عثمانی، مصطفی لله پاشا، وزیر ثانی را به فرماندهی روانهٔ ایران کرد.

قشون عثمانی به سرداریِ مصطفی‌پاشا در اوت ۱۵۷۸ در مقابل دیوار شهر تفلیس رژه می‌روند

منابعویرایش

  • Georgian Soviet encyclopedia, vol. 7, pg. 211, Tb. , ۱۹۸۴.
  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۷۰، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۲۶-۷