اردشیر دوم پادوسپانی

(تغییرمسیر از استندار اردشیر)

استندار حسام‌الدوله اردشیر پور ناماور یا اردشیر دوم بیست و پنجمین فرمانروای دودمان پادوسپانیان بود که میان سال‌های ۶۴۰ تا ۶۴۳ هجری در رویان و گیلان حکومت داشت. حکومت کوتاه اردشیر همزمان با سربرآوردن دوبارهٔ باوندیان و تأسیس سومین شاخهٔ این خاندان توسط حسام‌الدوله اردشیر باوندی بود. دو اردشیر با یکدیگر متحد شده و امور طبرستان را منظم ساختند. بنا بر شواهدی که اولیاءالله آملی در کتابش ثبت کرده، اردشیر در گیلان تخت داشته و اسکندر، برادرش، اقلاً تا ۶۶۲ هجری در ناتل حکومت می‌کرد. همچنین اولیاءالله شعر زیر را در وصف اردشیر پادوسپانی ضبط کرده‌است:

استندار رویان و حاکم گیلان
سلطنت۶۴۰ تا ۶۴۳ هجری
پیشینناماور دوم
جانشینشهرآگیم
دودمانپادوسپانیان
اردشیر، آن شه پردل که گه بخشش و جنگنگذارد اثر از هستی دریا و نهنگ،
آن‌که بهرام فلک روی سوی گور نهدچون وی از کیش برآرد به گه جنگ، خدنگ

منابع ویرایش