الف و لام تعریف

حروف (الـ) قمری : (ا ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ م ـ هـ ـ وـ ی) حروفی هستند که ال به آن‌ها چسبیده و تلفظ می‌شود.البته استثناهایی نیز وجود دارد.

همزة ألویرایش

در عربی جدید، همزه در ال تعریف حذف می‌شود هنگامی که اسم معرف می چسبد به حرف جر اللام مانند: التعریف ← للتعریف.

 
حروف «ال» در زبان عربی همیشه ثابت یک واژه نیستند در واژه « بحر» به معنای دریا میبینیم که «ال» حضور همیشگی ندارد

.

ال شمسی وقمریویرایش

ال قمریویرایش

نمونه‌هایی از واژگان عربی که ال قمری در آن‌ها بکاررفته است: الْــعلم ـ الْــقلم ـ الْــکلا - القَمر-البَحر

  • حروف (الـ) القمری : (ا ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ م ـ هـ ـ وـ ی)

{می توانیم حروف قمری را به طور یک جمله راحت بخوانیم:حَقا کِه غَمِ خَوفْ عَجِیب.}

ال شمسیویرایش

ال نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود.

  • حروف (الـ) شمسی : (ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ ر ـ زـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن)

مثال : (التُّفاح ـ الذَّهب ـ الصِّدق ـ الـطَّعام - الـشَّمس)

منابعویرایش

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء