الگو:حذف زمان‌دار/توضیحات

قالب دادهویرایش

پیشنهاد حذف زمان‌دار صفحه با گفتن دلیل.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
دلیلدلیل

بدون توصیف

رشتهپیشنهادشده

جستارهای وابستهویرایش