الگو:پیشینه حذف زماندار

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کجا استفاده کنیم

این الگو برای مستندسازی واقعیت‌های زیر به کار می‌رود:

الف) یک مقاله در گذشته برچسب حذف زماندار خورده است و نیز
ب) ممکن است حذف زماندار توسط یک ویرایشگر دیگر پشتیبانی شده است و نیز
ج) ممکن است با حذف زماندار توسط یک ویرایشگر دیگر مخالفت شده باشد.

Although it can be used for documenting active (seconded) PRODs, it will generally be added only after a PROD has been contested and removed.

This template populates رده:نامزدهای قبلی حذف زمان‌دار.

Ideally, the contester should add it manually to the talk page. This is a courtesy, and also a handy record of the rationales given by the proposer, seconder (if any) and contester.

If you contest a PROD, then you should also notify the nominator by placing a {{Deprod}} on their Talk page.

استفاده

فرمت عمودی
متن زیر را کپی/پیست کرده، سپس پارامترهای مناسب را پر کنید:
{{Old prod full
| nom    = 
| nomdate  = {{جا:ISO date}}
| nomreason = 
| 2nd    = 
| 2nddate  = {{جا:ISO date}}
| 2ndreason = 
| con    = 
| condate  = {{جا:ISO date}}
| conreason = 
}}

نتیجه چنین خواهد بود:

There are three types of editors (TLA), each with two optional parameters:

 1. nom is the editor who ویکی‌پدیا:حذف زمان‌دار the PROD.
 2. 2nd is the editor who ویکی‌پدیا:حذف زمان‌دار the PROD.
 3. con is the editor who ویکی‌پدیا:حذف زمان‌دار the PROD.

There are two optional parameters for each editor:

 1. TLAdate is the appropriate date in ISO 8601 format, e.g., YYYY-MM-DD.
  (Note that {{ISO8601}} will supply the current date.)
 2. TLAreason is the text they provided (perhaps copied from the راهنما:خلاصه ویرایش).

This template will automagically generate appropriate output based on the parameters supplied, e.g., only the editors.

Examples

Using just the editor parameters:

{{Old prod full
| nom= MBisanz 
| 2nd= 72.75.72.63 
| con= Callelinea 
}}

Using some of the parameters:

{{Old prod full
| nomreason= Part of a batch of articles with [[WP:COI/N]] issues
| 2nd=    72.75.72.63 
| 2nddate=  2008-02-03
| con=    Callelinea 
| conreason= Added reference and external link … will edit later
}}

Using all of the parameters (notice that the order does not matter):

{{Old prod full
| nom=    MBisanz 
| 2nd=    72.75.72.63 
| con=    Callelinea 
| nomdate=  {{subst:ISO8601}}
| 2nddate=  {{subst:ISO8601}}
| condate=  {{subst:ISO8601}}
| nomreason= Part of a batch of articles with [[WP:COI/N]] issues
| 2ndreason= See [[Category talk:Cuban contemporary artists/Checklist]]
| conreason= Added reference and external link … will edit later
}}

See also