توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو می‌تواند برای افزودن پیوند به چند درگاه در بخش جستارهای وابسته یک مقاله به کار رود.

استفاده

{{درگاه|درگاه ۱|درگاه ۲|. . .}}

مکان

مکان معمول برای درگاه‌ها، پایین مقاله‌ها در قسمت «جستارهای وابسته» است. لطفاً آن‌ها را به عنوان اولین آیتم وارد کنید.

تصاویر

تصاویر درگاه‌ها در زیرصفحات پودمان:Portal/images قرار دارند و بر حسب حرف اول نام درگاه دسته‌بندی شده‌اند. مثلاً حرف اول درگاه:خراسان خ است لذا تصویر درگاهش در پودمان:Portal/images/خ قرار دارد. اگر برای درگاهی، تصویری معین نشده باشد، File:Portal-puzzle.svg نمایش داده می‌شود. برای تعریف نام‌های جایگزین برای یک درگاه واحد از پودمان:Portal/images/مستعارها استفاده کنید. مثلاً تبرستان جایگزینی برای طبرستان است ولی در پودمان:Portal/images/ت تعریف نشده بلکه در زمرهٔ مستعارها قرار گرفته‌است.

فهرست زیرصفحات تصاویر
صفحه توصیف
پودمان:Portal/images/آ برای درگاه‌هایی که با حرف «آ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ا برای درگاه‌هایی که با حرف «ا» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ب برای درگاه‌هایی که با حرف «ب» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/پ برای درگاه‌هایی که با حرف «پ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ت برای درگاه‌هایی که با حرف «ت» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ث برای درگاه‌هایی که با حرف «ث» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ج برای درگاه‌هایی که با حرف «ج» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/چ برای درگاه‌هایی که با حرف «چ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ح برای درگاه‌هایی که با حرف «ح» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/خ برای درگاه‌هایی که با حرف «خ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/د برای درگاه‌هایی که با حرف «د» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ذ برای درگاه‌هایی که با حرف «ذ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ر برای درگاه‌هایی که با حرف «ر»» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ز برای درگاه‌هایی که با حرف «ز» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ژ برای درگاه‌هایی که با حرف «ژ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/س برای درگاه‌هایی که با حرف «س» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ش برای درگاه‌هایی که با حرف «ش» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ص برای درگاه‌هایی که با حرف «ص» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ض برای درگاه‌هایی که با حرف «ض» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ط برای درگاه‌هایی که با حرف «ط» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ظ برای درگاه‌هایی که با حرف «ظ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ع برای درگاه‌هایی که با حرف «ع» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/غ برای درگاه‌هایی که با حرف «غ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ف برای درگاه‌هایی که با حرف «ف» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ق برای درگاه‌هایی که با حرف «ق» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ک برای درگاه‌هایی که با حرف «ک» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/گ برای درگاه‌هایی که با حرف «گ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ل برای درگاه‌هایی که با حرف «ل» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/م برای درگاه‌هایی که با حرف «م» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ن برای درگاه‌هایی که با حرف «ن» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/و برای درگاه‌هایی که با حرف «و» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ه برای درگاه‌هایی که با حرف «ه» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ی برای درگاه‌هایی که با حرف «ی» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/دیگر برای درگاه‌هایی که با هر حرف دیگری از جمله اعداد آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/مستعارها برای تعریف نام مستعار برای درگاه‌ها

مثال

کد
نتیجه
{{درگاه|دانش}}

جستارهای وابسته