الگو:نر/2016-09-19

نگارهٔ روز
روزنه هوایی (استوما)

بسته و بازشدن استوما. هر چه میزان یون‌های پتاسیم افزایش می‌یابد، پتانسیل آب کاهش یافته و آب داخل سلول‌های نگهبان می‌شود.

پدیدآور: Ali Zifan
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش