باز کردن منو اصلی

Aurora Australis Over the Tasman Sea from SouthWest National Park.jpg

نگاره‌ای از پدیدهٔ شَفَق قُطبی در جزیرهٔ تاسمانی در جنوب شرق استرالیا.
علت وقوع شَفَق قُطبی خروج جرم از تاج خورشیدی است که از طریق مغناطره و کمربند وان آلن به مناطق قطبی هدایت می‌شوند.
عکاس: Jamen Percy