باز کردن منو اصلی

College of mother of Shah Sultan Hussein, minaret and details by Pascal Coste.jpg

جزئیات کاشی‌کاری و طرح منارهٔ مدرسهٔ چهارباغ در اصفهان. اثر پاسکال کوست، نقاش و معمار فرانسوی به سال ۱۸۴۰ میلادی.
مدرسه دینی چهارباغ در دوره پادشاهی شاه سلطان حسین ساخته‌شد. نام این بنا در آن دوران «مدرسهٔ مادر شاه» بود.
نقاش: پاسکال کوست