باز کردن منو اصلی

Mezquita Shah, Teherán, Irán, 2016-09-17, DD 49-51 HDR.jpg

نمای داخلی گنبد و سقف مسجد شاه تهران. این مسجد از بناهای دوره قاجار است و در قسمت شمالی بازار تهران قرار دارد.
در چنین روزی، سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در حیاط مسجد شاه تهران ترور شد.
عکاس: دیگو دِلسو