الگو:هندواروپایی‌ها


برخی برابرها:

  • catacomb گورآهون
  • Beaker culture: فرهنگ جام
  • jar burial تدفین خمره‌ای
  • Kurgan: گورخان
  • Corded Ware culture: فرهنگ ظروف راه‌راه
  • Ablaut: بالانده