امیرشاه، یکی از پسران قاورد حاکم سلجوقیان کرمان و فرمانده ارتش سلاجقه بود. وی در جریان فتح سیستان، بندر تیس و سواحل عمان و شکست سجزیان نقش مهمی ایفا کرد.[۱]

SelcukluKartali2.png امیرشاهSelcukluKartali2.png
فرمانده سلجوقیان کرمان
دورانسلجوقیان کرمان
نام کاملامیرشاه بن قاورد
زادروزنامشخص
زادگاهنامشخص
درگذشتنامشخص
دودمانسلجوقیان
پدرقاورد
دیناسلام (سنی)

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • خبیصی، محمد ابراهیم (۱۳۴۳). باستانی پاریزی، ویراستار. سلجوقیان و غز در کرمان. تهران: انتشارات طهوری.