آنتروپی آماری

(تغییرمسیر از انتروپی آماری)

انتروپی آماری یک کمیت ترمودینامیکی است که در شیمی‌فیزیک کاربردهای فراوان دارد.

مقالات آنتروپی
درآمد
تاریخچه
کلاسیک
آماری

تعریف انتروپی آماری

بر مبنای تعریف آماری، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لودویک بولتزمن در سال 1896، آنتروپی را محاسبه کنیم:

در یک سیستم ترمودینامیکی با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون   تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با   نشان می‌دهند.   به   بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه

 

تعریف می‌کنند.   ثابت بولتزمن است و هم واحد با آنتروپی. در نتیجه واحد آنتروپی J/K می‌باشد؛ (این با واحد R و ظرفیت گرمایی یکی است.)

جستارهای وابسته

منبع

  • Peter Atkins and Julio de Paula, Physical chemistry, W. H. Freeman; 8th edition, U.S.A, 2006. ISBN 0-7167-8759-8