اچ‌دی ۳۷۹۷۴

اچ‌دی ۳۷۹۷۴ یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی زرین قرار دارد.

اچ‌دی ۳۷۹۷۴
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ماهی زرین (صورت فلکی)
بعد ۰۵h ۳۶m ۲۵.۸۷s
میل -۶۹° ۲۲' ۵۵.۹"'
قدر ظاهری (ع) ۱۰.۹۱
مشخصات
نوع طیف Be
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V ?
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۵۸ ک.م./ث
قدر مطلق (MV)−۷.۶
جزئیات
جرم۷۰ M
شعاع? R
درخشندگی? L
درجه حرارت? کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
R 126, GSC 09167-00518, AL 361, GV 408, MSX LMC 890, RMC 126, CPD-69° 420, EM* MWC 123, LHA 120-S 127, LI-LMC 1413.

منابعویرایش