ایزوتوپ‌های پلوتونیم

عنصر پلوتونیم عنصری مصنوعی است که در طبیعت یافت نمی‌شود و به صورت مصنوعی در رآکتورهای هسته‌ای ایجاد می‌شود. در نتیجه جرم اتمی استاندارد مشخصی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. نخستین ایزوتوپ این عنصر پلوتونیم-۲۳۸ در سال ۱۹۴۰ به‌طور مصنوعی ساخته و ردیابی شد. همچنین پایدارترین ایزوتوپ پلوتونیم پلوتونیم-۲۴۴ است که نیمه عمر آن ۸۰٫۸ میلیون سال است.

قطعه‌ای از پلوتونیم-۲۳۸ که به طور ذاتی از خود نور ساطع می‌کند و برای تولید برق در مولدهای گرما-الکتریکی ایزوتوپی، به کار می‌رود.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotopes[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
228Pu 94 134 ۲۲۸٫۰۳۸۷4(3) 1.1(+20-5) s α (۹۹٫۹٪) [[224U]] ۰+
β+ (.1%) [[228Np]]
[[229Pu]] 94 135 ۲۲۹٫۰۴۰۱5(6) 120(50) s α [[225U]] ۳/۲+#
230Pu 94 136 ۲۳۰٫۰۳۹۶۵0(16) 1.70(17) min α [[226U]] ۰+
β+ (rare) [[230Np]]
231Pu 94 137 ۲۳۱٫۰۴۱۱۰1(28) 8.6(5) min β+ [[231Np]] ۳/۲+#
α (rare) [[227U]]
232Pu 94 138 ۲۳۲٫۰۴۱۱۸7(19) 33.7(5) min EC (89%) 232Np ۰+
α (۱۱٪) [[228U]]
233Pu 94 139 ۲۳۳٫۰۴۳۰0(5) 20.9(4) min β+ (99.88%) [[233Np]] ۵/۲+#
α (.۱۲٪) [[229U]]
234Pu 94 140 ۲۳۴٫۰۴۳۳۱7(7) 8.8(1) h EC (94%) [[234Np]] ۰+
α (۶٪) [[230U]]
235Pu 94 141 ۲۳۵٫۰۴۵۲۸6(22) 25.3(5) min β+ (99.99%) [[235Np]] (۵/۲+)
α (.۰۰۲۷٪) [[231U]]
236Pu 94 142 ۲۳۶٫۰۴۶۰۵۸0(24) 2.858(8) a α [[232U]] ۰+
SF (1.37×10−7%) (various)
CD (2×10−12%) 208Pb
28Mg
β+β+ (rare) 236U
237Pu 94 143 ۲۳۷٫۰۴۸۴۰۹7(24) 45.2(1) d EC [[237Np]] ۷/۲-
α (.۰۰۴۲٪) [[233U]]
style="text-indent:1em" 237m1P 145.544(10) keV 180(20) ms IT 237Pu ۱/۲+
237m2Pu 2900(250) keV ۱.1(1) µs
238Pu 94 144 ۲۳۸٫۰۴۹۵۵۹9(20) 87.7(1) a α [[234U]] ۰+
SF (1.9×10−7%) (various)
CD (1.4×10−14%) 206Hg
32Si
CD (6×10−15%) 180Yb
30Mg
28Mg
239Pu[n ۳][n ۴] 94 145 ۲۳۹٫۰۵۲۱۶۳4(20) ۲٫۴۱1(3)×104 a α 235U ۱/۲+
SF (3.1×10−10%) (various)
239m1Pu 391.584(3) keV 193(4) ns ۷/۲-
239m2Pu 3100(200) keV ۷.5(10) µs (۵/۲+)
[[rowspan=3|240Pu]] 94 146 ۲۴۰٫۰۵۳۸۱۳5(20) 6,561(7) a α [[236U]] ۰+
SF (5.7×10−6%) (various)
CD (1.3×10−13%) 206Hg
34Si
241Pu[n ۳] 94 147 ۲۴۱٫۰۵۶۸۵۱5(20) 14.290(6) a β- (99.99%) 241Am ۵/۲+
α (.۰۰۲۴۵٪) 237U
SF (2.4×10−14%) (various)
241m1Pu 161.6(1) keV ۰٫۸8(5) µs ۱/۲+
241m2Pu 2200(200) keV ۲1(3) µs
[[rowspan=2|[[plutonium-242|[[242Pu]] 94 148 ۲۴۲٫۰۵۸۷۴۲6(20) ۳٫۷5(2)×105 a α 238U ۰+
SF (5.5×10−4%) (various)
243Pu[n ۳] 94 149 ۲۴۳٫۰۶۲۰۰3(3) 4.956(3) h β- 243Am ۷/۲+
243mPu 383.6(4) keV 330(30) ns (۱/۲+)
244Pu[n ۵] 94 150 ۲۴۴٫۰۶۴۲۰4(5) ۸٫۰0(9)×107 a α (۹۹٫۸۸٪) 240U ۰+ Trace
SF (.123%) (various)
β-β- (7.3×10−9%) 244Cm
245Pu 94 151 ۲۴۵٫۰۶۷۷۴7(15) 10.5(1) h β- 245Am (۹/۲-)
246Pu 94 152 ۲۴۶٫۰۷۰۲۰5(16) 10.84(2) d β- 246mAm ۰+
247Pu 94 153 ۲۴۷٫۰۷۴۰7(32)# 2.27(23) d β- 247Am ۱/۲+#
 1. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ شکافا nuclide
 4. Most useful isotope for nuclear weapons
 5. Primordial radionuclide

منابعویرایش

 • جرم ایزوتوپ‌ها از: