ایزوتوپ‌های یوروپیم

فلز یوروپیم دارای ۲ ایزوتوپ پایدار ۱۵۱Eu و 153Eu است که در این میان ۱۵۳Eu با فراوانی طبیعی ۵۲٫۲٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
130Eu 63 67 ۱۲۹٫۹۶۳۵7(54)# 1.1(5) ms
[0.9(+5-3) ms]
۲+#
131Eu 63 68 ۱۳۰٫۹۵۷۷5(43)# 17.8(19) ms ۳/۲+
132Eu 63 69 ۱۳۱٫۹۵۴۳7(43)# 100# ms β+ 132Sm
p 131Sm
133Eu 63 70 ۱۳۲٫۹۴۹۲4(32)# 200# ms β+ 133Sm ۱۱/۲-#
134Eu 63 71 ۱۳۳٫۹۴۶۵1(21)# 0.5(2) s β+ 134Sm
β+, p (rare) 133Pm
135Eu 63 72 ۱۳۴٫۹۴۱۸2(32)# 1.5(2) s β+ 135Sm ۱۱/۲-#
β+, p 134Pm
136Eu 63 73 ۱۳۵٫۹۳۹۶0(21)# 3.3(3) s β+ (99.91%) 136Sm (۷+)
β+, p (.09%) 135Pm
136mEu 0(500)# keV 3.8(3) s β+ (99.91%) 136Sm (۳+)
β+, p (.09%) 135Pm
137Eu 63 74 ۱۳۶٫۹۳۵۵7(21)# 8.4(5) s β+ 137Sm ۱۱/۲-#
138Eu 63 75 ۱۳۷٫۹۳۳۷1(3) 12.1(6) s β+ 138Sm (۶-)
139Eu 63 76 ۱۳۸٫۹۲۹۷۹2(14) 17.9(6) s β+ 139Sm (۱۱/۲)-
140Eu 63 77 ۱۳۹٫۹۲۸۰9(6) 1.51(2) s β+ 140Sm ۱+
140mEu 210(15) keV 125(2) ms IT (99%) 140Eu ۵-#
β+(1%) 140Sm
141Eu 63 78 ۱۴۰٫۹۲۴۹۳1(14) 40.7(7) s β+ 141Sm ۵/۲+
141mEu 96.45(7) keV 2.7(3) s IT (86%) 141Eu ۱۱/۲-
β+ (14%) 141Sm
142Eu 63 79 ۱۴۱٫۹۲۳۴3(3) 2.36(10) s β+ 142Sm ۱+
142mEu 460(30) keV 1.223(8) min β+ 142Sm ۸-
143Eu 63 80 ۱۴۲٫۹۲۰۲۹8(12) 2.59(2) min β+ 143Sm ۵/۲+
143mEu 389.51(4) keV ۵۰.0(5) µs ۱۱/۲-
144Eu 63 81 ۱۴۳٫۹۱۸۸۱7(12) 10.2(1) s β+ 144Sm ۱+
144mEu 1127.6(6) keV ۱.0(1) µs (۸-)
145Eu 63 82 ۱۴۴٫۹۱۶۲۶5(4) 5.93(4) d β+ 145Sm ۵/۲+
145mEu 716.0(3) keV 490 ns ۱۱/۲-
146Eu 63 83 ۱۴۵٫۹۱۷۲۰6(7) 4.61(3) d β+ 146Sm ۴-
146mEu 666.37(16) keV ۲۳5(3) µs ۹+
147Eu 63 84 ۱۴۶٫۹۱۶۷۴6(3) 24.1(6) d β+ (99.99%) 147Sm ۵/۲+
α (.۰۰۲۲٪) 143Pm
148Eu 63 85 ۱۴۷٫۹۱۸۰۸6(11) 54.5(5) d β+ (100%) 148Sm ۵-
α (۹٫۳۹×10−7%) 144Pm
149Eu 63 86 ۱۴۸٫۹۱۷۹۳1(5) 93.1(4) d EC 149Sm ۵/۲+
150Eu 63 87 ۱۴۹٫۹۱۹۷۰2(7) 36.9(9) a β+ 150Sm 5(-)
150mEu 42.1(5) keV 12.8(1) h β- (89%) 150Gd ۰-
β+ (11%) 150Sm
IT (5×10−8%) 150Eu
151Eu[n ۴] 63 88 ۱۵۰٫۹۱۹۸۵۰2(26) ۵×1018 a α 147Pm ۵/۲+ ۰٫۴۷۸1(6)
151mEu 196.245(10) keV ۵۸.9(5) µs ۱۱/۲-
152Eu 63 89 ۱۵۱٫۹۲۱۷۴۴5(26) 13.537(6) a EC (72.09%), β+ (0.027%) 152Sm ۳-
β- (27.9%) 152Gd
152m1Eu 45.5998(4) keV 9.3116(13) h β- (72%) 152Gd ۰-
β+ (28%) 152Sm
152m2Eu 65.2969(4) keV ۰٫۹4(8) µs ۱-
152m3Eu 78.2331(4) keV 165(10) ns ۱+
152m4Eu 89.8496(4) keV 384(10) ns ۴+
152m5Eu 147.86(10) keV 96(1) min ۸-
153Eu[n ۵] 63 90 ۱۵۲٫۹۲۱۲۳۰3(26) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۵/۲+ ۰٫۵۲۱9(6)
154Eu[n ۵] 63 91 ۱۵۳٫۹۲۲۹۷۹2(26) 8.593(4) a β- (99.98%) 154Gd ۳-
EC (.02%) 154Sm
154m1Eu 145.3(3) keV 46.3(4) min IT 154Eu (۸-)
154m2Eu 68.1702(4) keV ۲.2(1) µs ۲+
155Eu[n ۵] 63 92 ۱۵۴٫۹۲۲۸۹۳3(27) 4.7611(13) a β- 155Gd ۵/۲+
156Eu[n ۵] 63 93 ۱۵۵٫۹۲۴۷۵2(6) 15.19(8) d β- 156Gd ۰+
157Eu 63 94 ۱۵۶٫۹۲۵۴۲4(6) 15.18(3) h β- 157Gd ۵/۲+
158Eu 63 95 ۱۵۷٫۹۲۷۸5(8) 45.9(2) min β- 158Gd (۱-)
159Eu 63 96 ۱۵۸٫۹۲۹۰۸9(8) 18.1(1) min β- 159Gd ۵/۲+
160Eu 63 97 ۱۵۹٫۹۳۱۹7(22)# 38(4) s β- 160Gd 1(-)
161Eu 63 98 ۱۶۰٫۹۳۳۶8(32)# 26(3) s β- 161Gd ۵/۲+#
162Eu 63 99 ۱۶۱٫۹۳۷۰4(32)# 10.6(10) s β- 162Gd
163Eu 63 100 ۱۶۲٫۹۳۹۲1(54)# 6# s β- 163Gd ۵/۲+#
164Eu 63 101 ۱۶۳٫۹۴۲۹9(64)# 2# s β- 164Gd
165Eu 63 102 ۱۶۴٫۹۴۵۷2(75)# 1# s β- 165Gd ۵/۲+#
166Eu 63 103 ۱۶۵٫۹۴۹۹7(86)# 400# ms β- 166Gd
167Eu 63 104 ۱۶۶٫۹۵۳۲1(86)# 200# ms β- 167Gd ۵/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. primordial radionuclide
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ محصول شکافت
  6. Believed to undergo α decay to 149Pm

منابع