یوروپیوم (Europium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Eu و عدد اتمی آن ۶۳ است.

ساماریمیوروپیمگادولینیم
-

Eu

Am
ظاهر
نقرهy white, but rarely seen without oxide discoloration
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد یوروپیم، Eu،‏ 63
تلفظ به انگلیسی ‎/jʊˈrpiəm/‎
yoo-ROH-pee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه lanthanide
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 151.964 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f7 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 25, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 5.264 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 5.13 g·cm−۳
نقطه ذوب 1099 K،‎ 826 °C،‎ 1519 °F
نقطه جوش 1802 K،‎ 1529 °C،‎ 2784 °F
گرمای هم‌جوشی 9.21 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 176 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.66 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 863 957 1072 1796    
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی ? 1.2 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 547.1 کیلوژول بر مول
دومین: 1085 کیلوژول بر مول
سومین: 2404 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 180 pm
شعاع کووالانسی 198±6 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (poly) 0.900 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) est. 13.9 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (poly)
35.0 µm/(m·K)
مدول یانگ 18.2 GPa
مدول برشی 7.9 GPa
مدول حجمی 8.3 GPa
نسبت پواسون 0.152
سختی ویکر 167 MPa
عدد کاس 7440-53-1
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های یوروپیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
150Eu syn 36.9 y ε 2.261 150Sm
151Eu 47.8% 5×1018 y α   147Pm
152Eu syn 13.516 y ε 1.874 152Sm
β 1.819 152Gd
153Eu 52.2% 153Eu ایزوتوپ پایدار است که 90 نوترون دارد

خواص فیزیکی عنصر یوروپیوم :

  • عدد اتمی: ۶۳
  • جرم اتمی: ۹۶/۱۵۱
  • نقطه ذوب : C° ۸۲۲
  • نقطه جوش : C° ۱۵۲۹
  • شعاع اتمی : Å ۲/۵۶
  • ظرفیت: ۲
  • رنگ: سفید نقره ای
  • حالت استاندارد: جامد در دمای ۲۹۸ درجه کلوین
  • نام گروه: لانتانیده۷

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.