ایزومر ساختاری

ایزومرهای ساختاری یا ساختمانی (Structural isomers): در آنان اتم‌ها و گروه‌های عاملی از راه‌های دیگری به هم وصل شده‌اند و خود سه گروه‌اند: عاملی ، اسکلتی و موضعی. مانند مولکول: C3H8O و C3H7OH که در آنان شمار اتم‌های سازنده برابر است؛ اما شیوه برقراری پیوند متفاوت است و خواص مولکول‌ها نیز متفاوت می‌شود.

isomers of propanol
isomers of propanol

شماره ۱ و ۲ ایزومر شاخه‌ای‌اند و این دو با ۳ ایزومر عاملی هستند. ترکیب شماره یک ۱-پروپانول ؛ ترکیب شماره دو propan-2-ol یا ایزوپروپیل الکل و ترکیب شماره سه متوکسی‌اتان نامیده میشود.

انواع

ویرایش

ایزومری اسکلتی یا شاخه‌ای (chain isomerism or skeletal isomerism)

ایزومری اسکلتی پنتان
     
n-پنتان ایزوپنتان نئوپنتان

ایزومری موضعی (Position isomerism (regioisomerism)) ساختار زنجیره یکسان است ولی موضع یک اتم یا گروه خاص (مانند OH در این شکل) متفاوت است:

ایزومری موضعی
     
۱-پنتانول ۲-پنتانول ۳-پنتانول

ایزومری عاملی (Functional group isomerism)

ایزومری عاملی
   
سیکلوهگزان ۱-هگزن

جستارهای وابسته

ویرایش