سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
نئوژن میوسن آکیتانین → پیش از آن
پالئوژن الیگوسن چاتین ۲۳٫۰۳–۲۸٫۴
روپلین ۲۸٫۴–۳۳٫۹
ائوسن پریابونین ۳۳٫۹–۳۷٫۲
بارتونین ۳۷٫۲–۴۰٫۴
لوتتین ۴۰٫۴–۴۸٫۶
ایپرزین ۴۸٫۶–۵۵٫۸
پالئوسن تانتین ۵۵٫۸–۵۸٫۷
سلاندین ۵۸٫۷–۶۱٫۷
دانین ۶۱٫۷–۶۵٫۵
کرتاسه پسین ماستریختین → پس از آن

در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، ایپرزین کهن‌ترین عصر یا همان پایین‌ترین اشکوب زمین‌شناختی دوره ائوسن است. این دوران میان ۵۶ تا ۴۷٫۸ میلیون سال پیش بود که از پایان عصر تانتین (در پالئوسن) آغاز شد و به آغاز لوتتین در ائوسن رسید.[۱]

منابع

  1. Ypresian ICS Stage, Geo When, retrieved 5 November 2013