سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
نئوژن میوسن آکیتانین → پیش از آن
پالئوژن الیگوسن چاتین ۲۳٫۰۳–۲۸٫۴
روپلین ۲۸٫۴–۳۳٫۹
ائوسن پریابونین ۳۳٫۹–۳۷٫۲
بارتونین ۳۷٫۲–۴۰٫۴
لوتتین ۴۰٫۴–۴۸٫۶
ایپرزین ۴۸٫۶–۵۵٫۸
پالئوسن تانتین ۵۵٫۸–۵۸٫۷
سلاندین ۵۸٫۷–۶۱٫۷
دانین ۶۱٫۷–۶۵٫۵
کرتاسه پسین ماستریختین → پس از آن

سلاندین (انگلیسی: Selandian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک عصر از دور پالئوسن و از دید چینه‌شناختی یک اشکوب از ردیف پالئوسن به‌شمار می‌رود. این عصر بین ۶۱،۶ تا ۵۹،۲ میلیون سال پیش را شامل می‌شود.

زندگی جانوری ویرایش

جانوران عصر سلاندین شامل مارهای بزرگ (تیتانوبوآ)، کروکودیل‌ها، تمساح‌سانان، جغدها و گاستون‌مرغان است، در حالی که جانوران پستاندار از چند گونه پستاندار قدیمی مانند میان‌پنجه‌سانان، همه‌دندانان، خویشاوندان اولیه آداپیس‌نماشکلان و چندتکمیزه‌ایان پدید آمدند.

منابع ویرایش